Nhằm đơn giản hóa và minh bạch quy trình mua hàng, Cọ Sơn Thanh Bình có những chính sách dưới đây. Các chính sách như kim chỉ nam trong hoạt động mua bán cũng như giải quyết sự cố của khách hàng.